top of page

Privact Statement

 Clochard Fabrics V1.3 161020

Nederlandse Privacyverklaring: (English privacy statement below)

Clochard Fabrics, gevestigd aan siloweg 11, 5222 BN 's-Hertogenbosch, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

clochardfabrics.nl siloweg 11, 5222 BN 's-Hertogenbosch, The Netherlands, telefoon 0031(0)73 844 9034
Paul van den Dungen is de Functionaris Gegevensbescherming van Clochard Fabrics Hij is te bereiken via info@clochardfabrics.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Clochard Fabrics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Lijst met contactgegevens van de klant via een app - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clochard-meubelstoffen.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Clochard Fabrics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Clochard Fabrics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Clochard Fabrics neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clochard Fabrics) tussen zit. Clochard Fabrics gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Clochard Fabrics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Clochard Fabrics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Clochard Fabrics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Clochard Fabrics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken we o.a. HotJar (GDPR Compliant) voor analyse van gedrag van bezoekers. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@clochard-meubelstoffen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Clochard Fabrics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Clochard Fabrics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Clochard Fabrics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@clochard-meubelstoffen.com. Clochard Fabrics heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

 

 

=========>>>

 

 

English privacy statement:

Clochard Fabrics registered at siloweg 11, 5222 BN 's-Hertogenbosch, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details

clochardfabrics.nl siloweg 11, 5222 BN 's-Hertogenbosch, The Netherlands, phone 0031(0)73 844 9034

Paul van den Dungen is the Data Protection Officer of Clochard Fabrics. He  can be reached via info@clochardfabrics.nl 

 

Personal data that we process.

Clochard Fabrics processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process: - First and last name - Gender - Date of birth - Place of birth - Address details - Telephone number - E-mail address - IP address - Other personal data you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone - Location details - Information about your activities on our website - information about your surfing behavior across various websites (for example because this company is part of an advertising network) - List of contact details of the customer via an app - Internet browser and device type - Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@clochard-meubelstoffen.com and we will delete this information. For what purpose and on what basis we process personal data

Clochard Fabrics processes your personal data for the following purposes: - Sending our newsletter and / or advertising leaflet - You can call or e-mail if necessary to carry out our services - Inform you about changes to our services and products - Clochard Fabrics analyzes your behavior on the website thereby improving the website and matching the range of products and services to your preferences. Automated decision-making Clochard Fabrics decides [on the basis of automated processing operations] on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example a Clochard Fabrics employee) sitting in between. Clochard Fabrics uses the following computer programs or systems: [supplement with name of the system, why it is used, underlying logic, interest and expected consequences for the person involved]

How long we store personal data Clochard Fabrics does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: (Category) personal data> Retention period> Reason Personalia> Retention period> Reason Address> Retention period> Reason Enzovoort> Retention period> Reason Sharing personal data with third parties Clochard Fabrics provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use Clochard Fabrics uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Clochard Fabrics uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. We use eg. HotJar (GDPR Compliant) to analyse visitor behavior. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

View, modify or delete data You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself through the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. If you wish to exercise your right of objection and / or right to data portability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specified request to info@clochard-meubelstoffen.com. In order to ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Clochard Fabrics will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. Clochard Fabrics also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data Clochard Fabrics takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@clochard-meubelstoffen.com. Clochard Fabrics has taken the following measures to protect your personal data: [add any other measures you may take] - TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this at the address bar 'https' and the padlock in the address bar. -DKIM, SPF and DMARC are three Internet standards that we use to prevent you from receiving e-mails on our behalf that contain viruses, are spam or are intended to obtain personal (login) data. 

If you have any further questions, please feel free to contact us

bottom of page